« Takaisin hakulomakkeelle  
ISOFORONIDI-ISOSYANAATTIICSC: 0499 (Marraskuu 2008)
3-Isosyanaattimetyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyli-isosyanaatti
Isosyanaattihappo, metyleeni(3,5,5-trimetyyli-3, 1-sykloheksyleeni)esteri
IPDI
CAS #: 4098-71-9
YK #: 2290
EC Numero: 223-861-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne.  Käytä suljettua prosessia.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne. Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Käsittele jäljelle jäävä neste ammoniakin (4-8%), pesuaineen (2%) ja veden seoksella. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

corrskull;toxiccancer;health haz
Tappavaa hengitettynä
Haitallista joutuessaan iholle
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Saattaa aiheuttaa allergisia tai astmaattisia oireita tai hengitysvaikeuksia hengitettynä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään emäksistä, hapoista, alkoholeista, amiineista, amideista, fenoleista, merkaptaaneista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Hyvin suljettu. Viileä. Kuiva. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ISOFORONIDI-ISOSYANAATTI ICSC: 0499
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen syaanivetyä ja typen oksideja. Reagoi happojen, alkoholin, amiinien, emästen, amidien, fenolien ja merkaptaanien kanssa. Tämä muodostaa myrkytys-, palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää muoveja ja kumia. 

Molekyylikaava: C12H18N2O2 / (CH3)2C6H7(CH3)(N=C=O)CH2N=C=O
Molekyylimassa: 222.3
Kiehumislämpötila 1.33kPa:ssa: 158°C
Hajoaa 310 °C:ssa
Sulamislämpötila: -60 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.06
Liukoisuus veteen, g/100ml: 15 (reaktio)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.04
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 155 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 430°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.7-4.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.75 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää iholle. Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aerosoli on ärsyttävää hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.005 ppm TWA.
MAK: 0.046 mg/m3, 0.005 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesieliöihin. 

HUOMAUTUKSET
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (isosyanaatit, NCO): 0.035 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, nitriilikumi, polyvinyylialkoholi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: >1000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 1060 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 0.123-0.670 mg/m³.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23-36/37/38-42/43-51/53; S: (1/2)-26-28-38-45-61; Huomautus: 2 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi