« back to the search result list(pl)  
CHLORAN(I) SODU (ROZTWOR ZAWIERAJACY <10% AKTYWNEGO CHLORU)ICSC: 0482
Podchloryn soduKwiecień 2017
CAS #: 7681-52-9
UN #: 1791
EINECS #: 231-668-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu stwarzając ryzyko rozerwania.      W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból gardła. Kaszel. Ból brzucha. Wymioty. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów nieorganicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do niemetalowych pojemników z pokrywą. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

correnviro;aqua
Może powodować korozję metali.
Działa drażniąco na skórę i oczy
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z kwasami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. W zamykanym pojemniku. Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 
OPAKOWANIE
 
CHLORAN(I) SODU (ROZTWOR ZAWIERAJACY <10% AKTYWNEGO CHLORU) ICSC: 0482
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
KLAROWNY, LEKKO ŻÓŁTY ROZTWÓR O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i w kontakcie z kwasami.(,) Rozkłada się pod wpływem światła.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów/ dymów, w tym chloru (patrz: ICSC 0126). Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. Roztwór wodny jest słabą zasadą. Działa niszcząco na wiele metali.(,) 

Wzór chemiczny: NaClO
Masa cząsteczkowa: 74.4
Względna gęstość (woda = 1): 1.1 (5,5% roztwór wodny)
Temperatura topnienia: -5°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę, drogi oddechowe i przewód pokarmowy. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
Household bleaches usually contain about 5% sodium hypochlorite (about pH11, irritant), and more concentrated bleaches contain 10-15% sodium hypochlorite (about pH13, corrosive).
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
Also consult ICSC #1119 (Sodium hypochlorite, active chlorine >10%). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xi; R: 31-36/38; S: (1/2)-28-45-50-61; Nota: B 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018