« Takaisin hakulomakkeelle  
2,4-DINITROFENOLIICSC: 0464 (Kesäkuu 2015)
1-Hydroksi-2,4-dinitrobentseeni
CAS #: 51-28-5
YK #: 1320 (ks. Huomautukset)
EC Numero: 200-087-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Älä altista hankaukselle tai iskulle. Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Estä pölyn kertyminen. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä runsaasti vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ks. Nieleminen.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Karheus. Ihon värjäytyminen keltaiseksi. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . 
Silmät Keltainen näkökenttä. Punoitus. Sidekalvontulehdus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Hikoilu. Kova jano. Kuume. Sydämen tiheälyöntisyys. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Älä anna kuivua. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
Tappavaa nieltynä
Myrkyllistä joutuessaan iholle
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.1; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Viileä. Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
2,4-DINITROFENOLI ICSC: 0464
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Voi räjähtää kuumentuessaan. Seokset emästen, ammoniakin ja useimpien metallien kanssa ovat iskunherkkiä. Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja sisältäen typen oksideja. Ks. Huomautukset. 

Molekyylikaava: C6H4N2O5 / C6H3(OH)(NO2)2
Molekyylimassa: 184.11
Sulamislämpötila: 112 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.68
Liukoisuus veteen, g/l: 6 (huono)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.36
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.67 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi ärsyttää silmiä ja ihoa. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia aineenvaihdunnassa. Tämä voi johtaa kaihiin, verenkiertoelimien toimintahäiriöihin ja hermoston toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Käytä kaikkia mahdollisia keinoja ruumiinlämmön alentamiseen.
Aineen räjähdysvaarallisuuden vuoksi sitä käytetään vesitahnana.
YK-numero 0076 koskee kuivaa ainetta tai kostutettua, alle 15 massa-% vettä sisältävää ainetta (vaaraluokka 1, lisävaara 6.1). UN 1320 koskee kostutettua, vähintään 15 massa-% vettä sisältävää ainetta.
CAS-numero 25550-58-7 koskee dinitrofenolin eri isomeerejä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 30 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 620 ug/l ja vesikirpulle EC50 (96 h) = 4.1 - 4.7 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23/24/25-33-50; S: (1/2)-28-37-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi