« Takaisin hakulomakkeelle  
DIMETYYLISULFOKSIDIICSC: 0459 (Huhtikuu 2000)
Metyylisulfoksidi
DMSO
CAS #: 67-68-5
EC Numero: 200-664-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 87°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 87°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Pahoinvointi.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Kuiva iho.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Sumentunut näkö.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Uneliaisuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Viileä. Säilytä pimeässä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
DIMETYYLISULFOKSIDI ICSC: 0459
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN HYGROSKOOPPINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen rikin oksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, kuten perkloraattien kanssa. 

Molekyylikaava: C2H6OS / (CH3)2SO
Molekyylimassa: 78.1
Kiehumislämpötila: 189°C
Sulamislämpötila: 18.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 59.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.7
Leimahduspiste: 87 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 215°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.6-42.0
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.35 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. Voi nopeuttaa muiden aineiden imeytymistä ihoon. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja veressä. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen ja verisolujen vioittumiseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: 160 mg/m3, 50 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: B 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Erityistä huomiota vaaditaan silloin, kun DMSO:ssa on myrkyllisiä aineita, koska niiden imeytyminen iholta on tehostunut. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 50 ppm (8 h) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 14500 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 40 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi