« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLIKLORIDIICSC: 0419 (Kesäkuu 2015)
Kloorimetaani
Monokloorimetaani
CAS #: 74-87-3
YK #: 1063
EC Numero: 200-817-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena vesisumua.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Hoiperteleva askel. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Kouristuksia. Tajuttomuus. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Ks. Iho.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.   
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gascancer;health haz
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Saattaa vahingoittaa keskushermostoa hengitettynä
Saattaa vahingoittaa keskushermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
METYYLIKLORIDI ICSC: 0419
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTEYTETTY KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. Ks. Huomautukset. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä ja fosgeenia. Reagoi kiivaasti jauhetun alumiinin, jauhetun sinkin, alumiinitrikloridin ja eteenin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja kosteuden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: CH3Cl
Molekyylimassa: 50.5
Kiehumislämpötila: -23.7°C
Sulamislämpötila: -97 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.91
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.5
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 573
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.47
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 632°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 8.1-17.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.91
Viskositeetti: 0.1834 cP 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Neste voi aiheuttaa paleltuman. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa vaurioita maksassa, sydän- ja verisuonielimistössä ja munuaisissa. Altistuminen voi aiheuttaa tajuttomuutta. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa käyttäytymistesteissä havaittuihin vaikutuksiin. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 50 ppm TWA; 100 ppm STEL; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 21 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: II(1); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 42 mg/m3, 20 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Myrkytyksen jälkeen potilasta pitää tarkkailla huolellisesti 48 tuntia.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 20 ppm; 42 mg/m³ (8 h).
HTP: 75 ppm; 160 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1800 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 5300 mg/m³.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 270 ppm.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, Xn; R: 12-40-48/20; S: (2)-9-16-33 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi