« Takaisin hakulomakkeelle  
bis(2-KLOORIETYYLI)EETTERIICSC: 0417 (Huhtikuu 2000)
Dikloorietyylieetteri
2,2'-Dikloorietyylieetteri
1,1'-Oksibis(2-kloori)etaani
sym-Dikloorietyylieetteri
Dietyleeniglykolidikloridi
Di(2-kloorietyyli)eetteri
CAS #: 111-44-4
YK #: 1916
EC Numero: 203-870-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 55°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 55°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ!  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Polttava tunne.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
bis(2-KLOORIETYYLI)EETTERI ICSC: 0417
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KIRKAS VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja altistuessaan ilmalle ja valolle. Hajoaa palaessaan. Hajoaa kosketuksessa veden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen kloorivetyä. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi kiivaasti kloorisulfonihapon ja savuavan rikkihapon kanssa. 

Molekyylikaava: C4H8Cl2O / (ClCH2CH2)2O
Molekyylimassa: 143.02
Kiehumislämpötila: 178°C
Sulamislämpötila: -50 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.22
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 0.206
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.9
Leimahduspiste: 55 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 369°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.7-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.29  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; 10 ppm STEL; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 59 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 30 mg/m³ (8 h).
HTP: 10 ppm; 59 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 75 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 330 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 720 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 600 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 240 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+; R: 10-26/27/28-40; S: (1/2)-7/9-27-28-36/37-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi