« Takaisin hakulomakkeelle  
KALSIUMSYANIDIICSC: 0407 (Marraskuu 2019)
Kalsidi
CAS #: 592-01-8
YK #: 1575
EC Numero: 209-740-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kehittää syttyvää kaasua veden tai kosteuden kanssa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Ks. Kemialliset vaarat    EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin veden, hiilidioksidin tai happojen kanssa. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.    Käytä jauhetta, kuivaa hiekkaa. EI vettä sisältäviä aineita. EI vettä. EI hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Heikkous. Huimaus. Yskä. Kiristävä tunne rinnassa. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Epäsäännölliset sydämenlyönnit. Sekavuus. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . Ks. Huomautukset. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Hapen antamista voidaan tarvita. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Estä kosketus veden tai kosteiden aineiden kanssa. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxicenviro;aqua
Tappavaa nieltynä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Erillään vedestä, hapoista, hiilidioksidista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Paloturvallinen tila. Kuiva. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
KALSIUMSYANIDI ICSC: 0407
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI VALKOISTA JAUHETTA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 350 °C:ssa . Tämä muodostaa erittäin myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja ja syaanivetyä (ks. ICSC 0492). Reagoi veden, kostean ilman, hiilidioksidin, happojen ja happosuolojen kanssa. Tämä muodostaa erittäin myrkyllistä ja syttyvää syaanivetyä (ks. ICSC 0492). 

Molekyylikaava: C2CaN2 / Ca(CN)2
Molekyylimassa: 92.1
Hajoaa >350 °C:ssa
Tiheys (20 °C:ssa): 1.9 g/cm³
Liukoisuus veteen: vapaasti liukeneva 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia soluhengitykseen. Tämä voi johtaa kouristuksiin ja tajuttomuuteen. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia kilpirauhasessa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (kattoarvo): 5 mg/m3 STEL; (iho).
MAK: (CN): 2 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(1); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Haju ei varoita myrkyllisistä pitoisuuksista. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (syanidit, CN): 1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP (syanidit, CN): 5 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 39 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi