« Takaisin hakulomakkeelle  
cis-2-BUTEENIICSC: 0397 (Marraskuu 2019)
2-Buteeni, (Z)-
cis-Dimetyylietyleeni
beta-cis-Butyleeni
(Z)-But-2-eeni
CAS #: 590-18-1
YK #: 1012
EC Numero: 209-673-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin), jos aine on nestemäistä. Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Käytä liekinpidätintä estämään liekin takaisinlyönti polttimesta pulloon.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena vesisumua, kuivaa jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

Ks. Huomautukset.   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Tajuttomuus. Tukehtuminen.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Ks. Iho.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Poista kaikki syttymislähteet. Sulje venttiili, jos mahdollista. Tuuletus. Eristä alue kunnes kaasu on hävinnyt. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gas
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Säilytä ulkona tai erillisessä rakennuksessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
cis-2-BUTEENI ICSC: 0397
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: C4H8 / CH3-HC=CH-CH3
Molekyylimassa: 56.1
Kiehumislämpötila: 3.7°C
Sulamislämpötila: -138.7 °C
Tiheys (nesteen kiehumislämpötilassa): 0.6 kg/l
Liukoisuus veteen, mg/l25: 658 (erittäin vähän liukeneva)
Höyrynpaine, kPa 21 °C:ssa: 181
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.9
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 324°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.7-9.7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.33  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Altistuminen tapahtuu pääsääntöisesti hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tukehtumisen. Tämä voi johtaa tajuttomuuteen, hengityksen pysähtymiseen ja kuolemaan. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tämä aine voi aiheuttaa tukehtumisen alentamalla ilman happipitoisuutta suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 250 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
Tämän kortin suositukset koskevat myös trans-2-buteenia (ICSC #0398).
Muu CAS numero: 107-01-7 (2-buteeni cis ja trans). 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
H220; H280 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi