« Takaisin hakulomakkeelle  
SYKLOPENTAANIICSC: 0353 (Kesäkuu 2011)
Pentametyleeni
CAS #: 287-92-3
YK #: 1146
EC Numero: 206-016-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä vaahtoa, hiilidioksidia, jauhetta. Vesi voi olla tehotonta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Pahoinvointi. Päänsärky. Huimaus. Koordinaatiohäiriö. Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu. Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain alhaisen kiehumispisteen orgaanisille höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Ärsyttää silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Hyvin suljettu. Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
SYKLOPENTAANI ICSC: 0353
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA MIETO HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C5H10
Molekyylimassa: 70.1
Kiehumislämpötila: 49°C
Sulamislämpötila: -94 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8 (20°C)
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 45
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.4
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.6
Leimahduspiste: -37 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 320°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.1-8.7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.0
Viskositeetti: O.44 mPa*s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine ja höyry korkeina pitoisuuksina ovat ärsyttäviä silmille ja hengityselimille. Aine on ärsyttävää ruoansulatuskanavalle. Aineen nieleminen voi aiheuttaa kulkeutumisen hengitysteihin, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa tajunnantason laskuun. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua ja ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 600 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Toimita lääkärin hoitoon, mikäli hengitysvaikeuksia ja/tai kuumetta esiintyy. 

LISÄTIETOJA
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F; R: 11-52/53; S: (2)-9-16-29-33-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi