« Takaisin hakulomakkeelle  
o-TOLUIDIINIICSC: 0341
1-Amino-2-metyylibentseeni
2-Aminotolueeni
o-Metyylianiliini
Marraskuu 2009
CAS #: 95-53-4
YK #: 1708
EC Numero: 202-429-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 85°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 85°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Siniset huulet, kynnet ja iho. Sekavuus. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Heikkous. Kouristuksia. Pahoinvointi. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Siniset huulet, kynnet ja iho. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Siniset huulet, kynnet ja iho. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
Palava neste
Haitallista nieltynä tai hengitettynä
Voi olla haitallista joutuessaan iholle
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Saattaa aiheuttaa perimävaurioita
Saattaa aiheuttaa syöpää
Vahingoittaa verta
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä pimeässä. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
o-TOLUIDIINI ICSC: 0341
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. MUUTTUU PUNERTAVANRUSKEAKSI VAIKUTUKSESTA ILMAN JA VALON. 

Fysikaaliset vaarat
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien ja vahvojen happojen kanssa. Syövyttää joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: C7H9N / C6H4CH3NH2
Molekyylimassa: 107.2
Kiehumislämpötila: 200°C
Sulamislämpötila: -16 °C (beta-muoto)
Sulamislämpötila: -24.4 °C (alfa-muoto)
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.00
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 1.62 (huono)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 34.5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 85 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 480°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.5-7.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.43  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Voi aiheuttaa perimävaurioita ihmisille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä); BEI.
EU-OEL: 0.5 mg/m3, 0.1 ppm TWA; (iho).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Ks. ICSC 0342 ja 0343. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 ppm (8 h) (iho) (Suomi 2018).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 750 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 3827 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3250 mg/kg.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys vesikirpulle EC50 (48 h) = 0,52 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 45-23/25-36-50; S: 53-45-61; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi