« Takaisin hakulomakkeelle  
PROPYLEENIGLYKOLIICSC: 0321 (Huhtikuu 2014)
1,2-Propaanidioli
Metyylietyleeniglykoli
1,2-Dihydroksipropaani
CAS #: 57-55-6
EC Numero: 200-338-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kuiva kurkku. Yskä.  Vältä sumun ja höyryn hengittämistä. Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Silmien kuivuminen. Kipu. Kutina.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Ks. Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Imeytä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

Ei GHS:n kriteerien mukaista vaaraluokitusta 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista ja emäksistä. Kuiva. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
PROPYLEENIGLYKOLI ICSC: 0321
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN HAJUTON HYGROSKOOPPINEN VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja emästen kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. 

Molekyylikaava: C3H8O2 / CH3CHOHCH2OH
Molekyylimassa: 76.1
Kiehumislämpötila: 188.2°C
Sulamislämpötila: -59 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.04
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 10.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.6
Leimahduspiste: 101 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 420°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.6-12.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.92
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Nieleminen voi suurina määrinä aiheuttaa aineenvaihdunnallisen asidoosin. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 20-30 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 20.8 g/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi