« Takaisin hakulomakkeelle  
NONYYLIFENOLI (ISOMEERIEN SEOS)ICSC: 0309 (Huhtikuu 2014)
(2,6-Dimetyyliheptan-4-yyli)fenoli (isomeerien seos)
CAS #: 84852-15-3
YK #: 3145
EC Numero: 284-325-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä kuivaa jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Polttava tunne. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncorrcancer;health hazenviro;aqua
Haitallista nieltynä
Voi olla haitallista joutuessaan iholle
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista emäksistä. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
NONYYLIFENOLI (ISOMEERIEN SEOS) ICSC: 0309
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VAALEANKELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Reagoi vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C15H24O
Molekyylimassa: 220.3
Kiehumislämpötila: 290-300°C
Sulamislämpötila: -8 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.95 (20°C)
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.06 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0,3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.59
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.05
Leimahduspiste: 141-155 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 370°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.48  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kosketuksissa silmien ja ihon kanssa. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää iholle ja silmille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä vesieliöihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Kaupallisen nonyylifenolin koostumus on paino-%:na: 90 % nonyylifenolia ja epäpuhtautena 5 % 2-nonyylifenolia ja 5% 2,4-dinonyylifenolia.
Tämän kortin suositukset koskevat myös Isononyylifenolia (CAS 11066-49-2) ja Nonyylifenolia (haaroittunut) (CAS 90481-04-2). 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: kloropreenikumi, nitriilikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1620 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2140 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.9 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C, N; R: 22-34-62-63-50/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-46-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi