« Takaisin hakulomakkeelle  
FURFURAALIICSC: 0276 (Kesäkuu 2012)
2-Furaanikarboksialdehydi
2-Furaldehydi
2-Furyylimetanaali
CAS #: 98-01-1
YK #: 1199
EC Numero: 202-627-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 60°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 60°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Huimaus. Heikkous. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Aspiraatiovaara!  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Syttyvä neste ja höyry
Myrkyllistä nieltynä
Tappavaa hengitettynä
Aiheuttaa vähäistä ihon ärsytystä
Ärsyttää silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Epäillään aiheuttavan syöpää
Saattaa vahingoittaa maksaa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa nieltynä
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista, vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
FURFURAALI ICSC: 0276
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VAALEANKELTAINEN, ÖLJYMÄINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. MUUTTUU PUNARUSKEAKSI VAIKUTUKSESTA ILMAN JA VALON. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu happojen tai emästen vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Reagoi hapettimien kanssa. Syövyttää joitakin muoveja. 

Molekyylikaava: C5H4O2 / C4H3OCHO
Molekyylimassa: 96.1
Kiehumislämpötila: 162°C
Sulamislämpötila: -36.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.16
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 8.3
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.15
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.3
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 60 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 315°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.1-19.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.46
Viskositeetti: 1.28 mm²/s 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää iholle. Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. Koe-eläimissä on havaittu kasvaimia, mutta ilmiön merkitys ihmiselle on kiistanalainen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.2 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä); BEI.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Toimita lääkärin hoitoon, mikäli hengitysvaikeuksia ja/tai kuumetta esiintyy. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 ppm; 8 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 5 ppm; 20 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, polyvinyylialkoholi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 65 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 32 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 21-23/25-36/37/38-40; S: (1/2)-26-36/37-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi