« Takaisin hakulomakkeelle  
N,N-DIMETYYLIASETAMIDIICSC: 0259 (Lokakuu 2006)
Etikkahappo dimetyyliamidi
Dimetyyliasetamidi
CAS #: 127-19-5
EC Numero: 204-826-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 63°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 63°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Pahoinvointi.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Ripuli. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warnenviro;aqua
Vahingoittaa maksaa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa ihokosketuksella 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Ilmanvaihto lattiatasosta. Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
N,N-DIMETYYLIASETAMIDI ICSC: 0259
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ÖLJYMÄINEN VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C4H9NO / CH3CON(CH3)2
Molekyylimassa: 87.1
Kiehumislämpötila: 165°C
Sulamislämpötila: -20 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.94
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.33
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.01
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 63 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 490°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.8 - 11.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.77  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä); BEI.
MAK: 18 mg/m3, 5 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 36 mg/m3, 10 ppm TWA; 72 mg/m3, 20 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Haju ei varoita myrkyllisistä pitoisuuksista. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 36 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 20 ppm; 72 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, etyleenivinyylialkoholi.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan N-metyyliasetamidi 50 mmol/mol kreatiniinia. Raskaana olevien ei tule altistua N,N,-dimetyyliasetamidille, ts. virtsan metyyliasetamidipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,05 mmol/mol kreatiniinia.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4930 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2240 mg/kg.  EU-luokitus
Huomautus: E; Varoitusmerkki: T; R: 61-20/21; S: 53-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi