« Takaisin hakulomakkeelle  
PROPYLEENIOKSIDIICSC: 0192 (Marraskuu 2009)
1,2-Epoksipropaani
Metyylioksiraani
Metyylietyleenioksidi
Propeenioksidi
CAS #: 75-56-9
YK #: 1280
EC Numero: 200-879-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, vaahtoa, vesisumua.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon, jos hengitysvaikeuksia ja/tai kuumetta esiintyy. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin kuiviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Epäillään aiheuttavan syöpää
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään hapoista, emäksistä ja vahvoista hapettimista. Kuiva. Viileä. Hyvin suljettu. Säilytä pimeässä. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. 
PROPYLEENIOKSIDI ICSC: 0192
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ERITTÄIN HAIHTUVA VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Aine voi kiivaasti polymeroitua emästen, happojen ja metallikloridien vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti kloorin, ammoniakin, voimakkaiden hapettimien ja happojen kanssa. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C3H6O / CH3CHCH2O
Molekyylimassa: 58.1
Kiehumislämpötila: 34°C
Sulamislämpötila: -112 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.83
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 40
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 59
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.6
Leimahduspiste: -37 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 430°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.9-36.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.03
Viskositeetti: 0.34 mm²/s 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 ppm TWA; (SEN); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
EU-OEL: 2.4 mg/m3, 1 ppm TWA.
MAK: 4.8 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 2,4 mg/m³ (8 h) (sitova raja-arvo, kaikki työt).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 380-1140 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 950-1540 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 7,7-8,3 mg/m³.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, T; R: 45-46-12-20/21/22-36/37/38; S: 53-45; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi