« Takaisin hakulomakkeelle  
MANGAANIICSC: 0174 (Marraskuu 2003)
CAS #: 7439-96-5
EC Numero: 231-105-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä kuivaa hiekkaa, metallipalojen sammutusjauhetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapoista. Kuiva. 
PAKKAUS
 
MANGAANI ICSC: 0174
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HARMAA-VALKOINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi hitaasti veden kanssa. Reagoi nopeammin höyryn ja happojen kanssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: Mn
Atomimassa: 54.9
Kiehumislämpötila: 1962°C
Sulamislämpötila: 1244 °C
Tiheys: 7.47 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aerosoli on ärsyttävää hengityselimille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keuhkoissa ja keskushermostossa. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen herkkyyteen keuhkoputkentulehdukselle, keuhkotulehdukselle sekä neurologisille ja neuropsykiatrisille häiriöille (manganismi). Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (alveolijae): 0.02 mg/m3, TWA.
TLV: (hengittyvä jae): 0.1 mg/m3, TWA.
TLV: A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
EU-OEL: (hengittyvä jae): 0.2 mg/m3 TWA.
EU-OEL: (alveolijae): 0.05 mg/m3 TWA.
MAK: (hengittyvä jae): 0.2 mg/m3; (alveolijae): 0.02 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(8); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesieliöihin. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Tämän kortin suositukset koskevat myös rautamangaania. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (hengittyvä pöly): 0,2 mg/m³ (8 h).
HTP (alveolijae): 0,02 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 9 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi