« Takaisin hakulomakkeelle  
MANEBIICSC: 0173 (Marraskuu 2003)
Mangaani, etyleenibis(ditiokarbamaatti)
((1,2-Etaanidiyylibis(karbamoditioaatti))(2-))mangaani
Mangaanietyleeni-1,2-ditiokarbamaatti
CAS #: 12427-38-2
YK #: 2210
EC Numero: 235-654-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin veden kanssa.    Käytä hiilidioksidia, kuivaa jauhetta. EI vettä sisältäviä aineita. EI vettä.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.2; YK-lisävaara: 4.3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
MANEBI ICSC: 0173
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN JAUHE TAI KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa happojen tai kosteuden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syttyviä kaasuja sisältäen rikkivetyä ja hiilidisulfidia. 

Molekyylikaava: C4H6N2S4.Mn
Molekyylimassa: 265.3
Hajoaa 192-204 °C:ssa
Tiheys: 1.92 g/cm³
Liukoisuus veteen: erittäin huono 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa ja keskushermostossa. Tämä voi johtaa munuaisten toimintavajeeseen ja neurologisiin ja neuropsykiatrisiin häiriöihin (manganismi). 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
YK-numero 2968: vaaraluokka 4.3; pakkausryhmä III; Manebi stabiloitu itsestään kuumenemista vastaan.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >5 g/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.5-3.7 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 1.0 mg/l, EC50 = 0.06 mg/l.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 37-43; S: (2)-8-24/25-46 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi