« Takaisin hakulomakkeelle  
RAUTAPENTAKARBONYYLIICSC: 0168 (Marraskuu 2019)
Rautakarbonyyli
CAS #: 13463-40-6
YK #: 1994
EC Numero: 236-670-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Huimaus. Vaikeutunut hengitys. Oksentelu. Oireet voivat viivästyä.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Tappavaa nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Vahingoittaa hengityselimistöä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. Säilytä inertissä kaasussa. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
RAUTAPENTAKARBONYYLI ICSC: 0168
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN TAI TUMMANPUNAINEN VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Aine voi , jos hienojakoisena levinneenä, syttyä spontaanisti kosketuksessa ilman kanssa . Hajoaa valon vaikutuksesta. Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja sisältäen raudan oksideja ja hiilimonoksidia (ks. ICSC 0023). Tämä muodostaa myrkytysvaaran. Aine on voimakas pelkistin. Reagoi kiivaasti monien muiden aineiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C5FeO5 / Fe(CO)5
Molekyylimassa: 195.9
Kiehumislämpötila: 103°C
Sulamislämpötila: -20 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.5
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 4.7
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.8
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.2
Leimahduspiste: -15 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 50°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.7-12.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 6.97 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoissa. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm TWA; 0.2 ppm STEL.
MAK: 0.81 mg/m3, 0.1 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Haju ei varoita myrkyllisistä pitoisuuksista.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.01 ppm; 0.081 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 25 mg/kg ja kaniinilla: 12 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 240 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi