« Takaisin hakulomakkeelle  
ETANOLAMIINIICSC: 0152
2-Hydroksietyyliamiini
2-Aminoetanoli
Lokakuu 2002
CAS #: 141-43-5
YK #: 2491
EC Number: 205-483-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 85°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 85°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Neutraloi vuotanut neste varovasti. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista, alumiinista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ETANOLAMIINI ICSC: 0152
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN, VISKOOSINEN, HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen typen oksideja. Aine on keskivahva emäs. Reagoi selluloosanitraatin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää kuparia, alumiinia, niiden seoksia ja kumia. 

Molekyylikaava: C2H7NO / H2NCH2CH2OH
Molekyylimassa: 61.1
Kiehumislämpötila: 171°C
Sulamislämpötila: 10 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.02
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 53
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 85 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 410°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 5.5-17
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.31 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää hengityselimille, iholle ja silmille. Syövyttävää nieltynä. Höyry on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 3 ppm TWA; 6 ppm STEL.
MAK: 0.51 mg/m3, 0.2 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); herkistää ihoa (SH); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 2.5 mg/m3, 1 ppm TWA; 7.6 mg/m3, 3 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 2.5 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2016).
HTP: 3 ppm; 7.6 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2016).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyvinyylikloridi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1720 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1000 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 20/21/22-34; S: (1/2)-26-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi