« Takaisin hakulomakkeelle  
o-KRESYYLIGLYSIDYYLIEETTERIICSC: 0135 (Lokakuu 2005)
1,2-Epoksi-3-(o-tolyylioksi)propaani
Glysidyyli-2-metyylifenyylieetteri
2,3-Epoksi-o-tolyylieetteri
((2-Metyylifenoksi)metyyli)oksiraani
CAS #: 2210-79-9
EC Numero: 218-645-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista ja amiineista. Viileä. Säilytä pimeässä. 
PAKKAUS
 
o-KRESYYLIGLYSIDYYLIEETTERI ICSC: 0135
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi happojen, amiinien, emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C10H12O2
Molekyylimassa: 164.2
Kiehumislämpötila 0.533kPa:ssa: 109-111°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.08
Liukoisuus veteen: ei liukene
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.7
Leimahduspiste: 113 °C c.c. 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle. Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5140 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 282 mg/m³.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 38-43-68-51/53; S: (2)-36/37-61; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi