« Takaisin hakulomakkeelle  
BIFENYYLIICSC: 0106 (Lokakuu 2006)
Difenyyli
Fenyylibentseeni
Dibentseeni
CAS #: 92-52-4
YK #: 3077
EC Numero: 202-163-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Pahoinvointi. Oksentelu.  Vältä pölyn ja sumun hengittämistä. Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health hazenviro;aqua
Ärsyttää silmiä
Saattaa vahingoittaa maksaa ja hermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja hapettimista. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
BIFENYYLI ICSC: 0106
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA KITEITÄ TAI HIUTALEITA, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C12H10 / C6H5C6H5
Molekyylimassa: 154.2
Kiehumislämpötila: 256°C
Sulamislämpötila: 70 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.04
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.0004
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 1.19
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.3
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 113 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 540°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.6 ( 111°C:ssa) - 5.8 ( 166°C:ssa)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.16/4.09  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja hermostossa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.2 ppm TWA.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi kasveihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.2 ppm; 1.3 mg/m³ (8 h).
HTP: 0.6 ppm; 3.8 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2400 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys vesikirpulle EC50 (48 h)= 0.36 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi, N; R: 36/37/38-50/53; S: (2)-23-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi