« Takaisin hakulomakkeelle  
BENTSALDEHYDIICSC: 0102 (Huhtikuu 2006)
Bentsoealdehydi
Manteliöljy (synteettinen)
Bentseenikarbonaali
CAS #: 100-52-7
YK #: 1990
EC Numero: 202-860-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 63°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 63°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Lepo. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warn
Syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. Viileä. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Säilytä pimeässä. 
PAKKAUS
 
BENTSALDEHYDI ICSC: 0102
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja erityisolosuhteissa. Reagoi kiivaasti alumiinin, emästen, raudan, hapettimien ja fenolin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C7H6O / C6H5CHO
Molekyylimassa: 106.1
Kiehumislämpötila: 179°C
Sulamislämpötila: -26 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.05
Liukoisuus veteen 25 °C:ssa: huono
Höyrynpaine, Pa 26 °C:ssa: 133
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.7
Leimahduspiste: 63 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 192°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.48  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP : 1 ppm; 4,4 mg/m³ (8 h).
HTP : 4 ppm; 17,4 mg/m³ (kattoarvo).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, polyvinyylialkoholi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1300 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1250 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 11,2 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 22; S: (2)-24 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi