« Takaisin hakulomakkeelle  
ALLYYLIGLYSIDYYLIEETTERIICSC: 0096 (Toukokuu 2018)
((2-Propenyylioksi)metyyli)oksiraani
Allyyli-2,3-epoksipropyylieetteri
1-Allyylioksi-2,3-epoksipropaani
2-Propenyylioksi-2,3-epoksipropaani
CAS #: 106-92-3
YK #: 2219
EC Numero: 203-442-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 48°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 48°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia, vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Uneliaisuus. Uneliaisuus  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Kuiva iho. Punoitus. Kipu. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta, naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Päänsärky. Tylsyys. Uneliaisuus. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste reagoimattomaan imeytysaineeseen. Huuhdo loput runsaalla vedellä. Säilytä ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecorrskull;toxiccancer;health haz
Syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä
Myrkyllistä hengitettynä
Ärsyttää ihoa
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Vaurioittaa vakavasti silmiä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Epäillään aiheuttavan syöpää
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja vahvoista hapoista. Viileä. Säilytä pimeässä. 
PAKKAUS
 
ALLYYLIGLYSIDYYLIEETTERI ICSC: 0096
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Aine voi helposti polymeroitua. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, happojen ja emästen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C6H10O2
Molekyylimassa: 114.2
Kiehumislämpötila: 154°C
Sulamislämpötila: -100 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.97
Liukoisuus veteen, g/100ml: 14 (vapaasti liukeneva)
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 0.63
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.9
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.02
Leimahduspiste: 45 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 264°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: ks. Huomautukset
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.46 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Syövyttävää. Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Altistuminen voi aiheuttaa keskushermoston lamautumisen. Altistuminen voi aiheuttaa tajunnantason laskua. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Voi aiheuttaa perimävaurioita ihmisille. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 2; imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Aineen syttymisrajoista ei ole tietoa, vaikka aine on palavaa ja sen leimahduslämpötila on <61°C.
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm (8 h).
HTP: 5 ppm (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 922 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2550 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 30 mg/l.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 10-20/22-37/38-40-41-43-52/53-62-68; S: (2)-24/25-26-36/37/39-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi