« Takaisin hakulomakkeelle  
TETRAKLOORIETYLEENIICSC: 0076 (Huhtikuu 2013)
PER
Etyleenitetrakloridi
PERC
Tetracap
1,1,2,2-Tetrakloorieteeni
1,1,2,2-Tetrakloorietyleeni
Perkloorietyleeni
Tetrakloorieteeni
CAS #: 127-18-4
YK #: 1897
EC Numero: 204-825-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa metallien kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen tai hienojakoisien metallien kanssa.  EI saa joutua kosketuksiin metallien kanssa. Ks. Kemialliset vaarat  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Päänsärky. Uneliaisuus. Pahoinvointi. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus. Polttava tunne.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Polttava tunne. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu. Aspiraatiovaara! Ks. Hengitystiet. Sydämen rytmihäiriö. Hengityksen lamaantuminen.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus) ja täydellinen suojavaatetus. Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
Ärsyttää ihoa
Epäillään aiheuttavan syöpää
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään metalleista, syttymislähteistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Säilytä pimeässä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Kuiva. Viileä. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
TETRAKLOORIETYLEENI ICSC: 0076
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä, fosgeenia ja klooria. Hajoaa hitaasti kosketuksessa kosteuden kanssa. Tämä muodostaa trikloorietikkahappoa ja suolahappoa. Reagoi kiivaasti hienojakoisten metallien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C2Cl4 / Cl2C=CCl2
Molekyylimassa: 165.8
Kiehumislämpötila: 121°C
Sulamislämpötila: -22 °C
Tiheys (20 °C:ssa): 1.62 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.015
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1.9
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.09
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.4
Itsesyttymislämpötila: > 650°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa, munuaisissa ja keskushermostossa. Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 25 ppm TWA; 100 ppm STEL; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä); BEI.
MAK: 69 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 138 mg/m3, 20 ppm TWA; 275 mg/m3, 40 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana.
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 70 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 20 ppm; 140 mg/m³ (15 min) (iho).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren tetrakloorieteeni (B-PerklEt) 1,2 µmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua tetrakloorieteenille ts. veren tetrakloorieteenipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,0005 µmol/l.
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2629 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 5-24 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 18 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 40-51/53; S: (2)-23-36/37-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi