« Takaisin hakulomakkeelle  
STYREENIICSC: 0073 (Huhtikuu 2006)
Vinyylibentseeni
Fenyylietyleeni
Etenyylibentseeni
CAS #: 100-42-5
YK #: 2055
EC Numero: 202-851-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 31°C:en lämpötilassa. Ks. Huomautukset.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 31°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä kuivaa jauhetta. Käytä vaahtoa. Käytä hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Lepo. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
Syttyvä neste ja höyry
Haitallista hengitettynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Epäillään aiheuttavan syöpää
Vahingoittaa keskushermostoa ja maksaa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Säilytä pimeässä. Varastoi vain stabiloituna. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Meriympäristölle vaarallinen. 
STYREENI ICSC: 0073
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN ÖLJYMÄINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja. Aine voi polymeroitua lämmetessään, valon, hapettimien, hapen ja peroksidien vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää kumia, kuparia ja kupariseoksia. 

Molekyylikaava: C8H8 / C6H5CHCH2
Molekyylimassa: 104.2
Kiehumislämpötila: 145°C
Sulamislämpötila: -30.6 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.91
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.03
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.67
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.02
Leimahduspiste: 31 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 490°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.9-6.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.0  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa. Aineelle altistuminen voi lisätä melun aiheuttamaa kuulon alenemaa. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA; 20 ppm STEL; (OTO); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä); BEI.
MAK: 86 mg/m3, 20 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); syöpävaarallisuusluokka: 5; raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
Styreeni-monomeerihöyryt eivät ole inhiboituja, joten ne voivat muodostaa polymeerejä venttiileihin tai varastosäiliöiden liekinpidättäjiin, mistä on seurauksena venttiilien tukkeutuminen.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 20 ppm; 86 mg/m³ (8 h) (melu).
HTP: 100 ppm; 430 mg/m³ (15 min) (melu).
Biomonitoroinnin toimenpideraja styreenialtistuksessa BTR: virtsan manteli- ja fenyyliglyoksyylihapon (U-MaPGa) yhteenlaskettu pitoisuus 1,2 mmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua styreenille, ts. virtsan manteli- ja fenyyliglyoksyylihapon yhteenlaskettu pitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,05 mmol/l.
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5000 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 24 g/m³.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 9,1-25 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 23 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 10-20-36/38; S: (2)-23; Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi