« Takaisin hakulomakkeelle  
SELEENIICSC: 0072 (Marraskuu 2009)
CAS #: 7782-49-2
YK #: 3283 (n.o.s.)
EC Numero: 231-957-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa hapettimien kanssa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.    Käytä vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia. EI vettä.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Nenän vuotaminen. Hajuaistin häviäminen. Päänsärky.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Valkosipulin haju hengityksessä. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VAROITUS
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa vahingoittaa hermostoa ja ruoansulatuskanavaa
Saattaa vahingoittaa hermostoa ja ruoansulatuskanavaa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
SELEENI ICSC: 0072
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HARMAATA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Kuumennettaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja. Reagoi hapettimien ja vahvojen happojen kanssa. Reagoi , jos amorfisessa olomuodossa, veden kanssa 50 °C:ssa. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001) ja seleeniyhdisteitä. 

Molekyylikaava: Se
Atomimassa: 79.0
Kiehumislämpötila: 685°C
Sulamislämpötila: 217 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 4.8
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.1  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia ruoansulatuskanavassa ja hermostossa. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia hengityselimissä, ruoansulatuskanavassa ja ihossa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.2 mg/m3, TWA.
MAK: (hengittyvä jae): 0.02 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(8); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 mg/m³ (8 h).
HTP: 0.3 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 6700 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1-7.4 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 0.4-3.9 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 23/25-33-53; S: (1/2)-20/21-28-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi