« Takaisin hakulomakkeelle  
ETYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERIICSC: 0061 (Elokuu 2003)
2-Metoksietanoli
Monometyyliglykolieetteri
Metyylioksitoli
EGME
Metyylisellosolvi
CAS #: 109-86-4
YK #: 1188
EC Numero: 203-713-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 39°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 39°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA! NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Sekavuus. Yskä. Kurkkukipu. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Tajuttomuus. Oksentelu. Heikkous.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä pimeässä. Viileä. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ETYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERI ICSC: 0061
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: C3H8O2 / CH3OCH2CH2OH
Molekyylimassa: 76.1
Kiehumislämpötila: 125°C
Sulamislämpötila: -85 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.96
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.83
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 39 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 285°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.3-24.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.503  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, veressä, luuytimessä, munuaisissa ja maksassa. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia veressä ja luuytimessä. Tämä voi johtaa anemiaan ja verisolujen vioittumiseen. Voi vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm TWA; (iho); BEI.
MAK: 3.2 mg/m3, 1 ppm; hetkellisyysluokka: II(8); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: B.
EU-OEL: 1 ppm TWA (iho) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.5 ppm; 1.6 mg/m³ (8 h) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2370 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1280 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 60-61-10-20/21/22; S: 53-45; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi