« Takaisin hakulomakkeelle  
DIKLOORIMETAANIICSC: 0058 (Huhtikuu 2017)
Metyleenikloridi
DCM
CAS #: 75-09-2
YK #: 1593
EC Numero: 200-838-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä tietyissä olosuhteissa. Ks. Huomautukset. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtävä tietyissä olosuhteissa. Ks. Huomautukset. Kuumentaminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran. Palo- ja räjähdysvaara.  EI saa päästää kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat. Ks. Huomautukset.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi. Heikkous. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Kuiva iho. Punoitus. Polttava tunne.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Kipu. Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Hapen antamista voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Tuuletus. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Haitallista nieltynä
Tappavaa hengitettynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Vahingoittaa keskushermostoa, verta, maksaa, sydäntä ja keuhkoja
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Vahingoittaa keskushermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
Saattaa aiheuttaa syöpää 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. Viileä. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. 
DIKLOORIMETAANI ICSC: 0058
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ERITTÄIN HAIHTUVA VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan tai palaessaan ja kosketuksissa kuumien pintojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä (ks. ICSC 0163), fosgeenia (ks. ICSC 0007) ja hiilimonoksidia (ks. ICSC 0023). Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, vahvojen emästen ja metallien, kuten alumiinijauheen ja magnesiumjauheen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: CH2Cl2
Molekyylimassa: 84.9
Kiehumislämpötila: 40°C
Sulamislämpötila: -97 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.3 (20°C)
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 1.3 (kohtalainen)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 47.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.9
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.9
Itsesyttymislämpötila: 605°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 13-22
Ks. Huomautukset.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.25
Viskositeetti: 0.32 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, veressä, maksassa, sydämessä ja keuhkoissa. Altistuminen voi aiheuttaa häkämyrkytyksen. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua ja kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa. Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 50 ppm TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä); (iho).
MAK: 180 mg/m3, 50 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 5; raskausvaarallisuusryhmä: B.
EU-OEL: 353 mg/m3, 100 ppm TWA; 706 mg/m3, 200 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 50 ppm; 177 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 100 ppm; 353 mg/m³ (15 min) (iho).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren häkähemoglobiini 0.040 (=4.0%). Raskaana olevien ei tule altistua dikloorimetaanille, ts. häkähemoglobiiniosuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0.015 (=1.5%).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1600 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 193-330 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 220 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 40; S: (2)-23-24/25-36/37 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi