« Takaisin hakulomakkeelle  
LYIJYICSC: 0052 (Marraskuu 2019)
Lyijy metalli
CAS #: 7439-92-1
YK #: 3077 (n.o.s.)
EC Numero: 231-100-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.      Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Metallinen maku suussa. Vatsakipu. Päänsärky. Sekavuus. Uneliaisuus. Tajuttomuus. Kouristuksia.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
Epäillään aiheuttavan syöpää
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä
Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille
Vahingoittaa elimiä
Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
LYIJY ICSC: 0052
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
SININEN HOPEANVALKOINEN-HARMAA JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Kuumennettaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja. Reagoi voimakkaiden hapettimien ja vahvojen happojen kanssa. Tämä muodostaa myrkytys-, palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: Pb
Atomimassa: [207.2]
Kiehumislämpötila: 1740°C
Sulamislämpötila: 327.5 °C
Tiheys: 11.34 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/l: (käytännössä liukenematon) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia useiden elinten toimintaan. Ks. Välittömät Vaarat/Oireet. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä, luuytimessä, hermostossa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa anemiaan, enkefalopatiaan (esim. kouristuksiin), ääreishermosairauteen, vatsan kouristaviin kipuihin, munuaisten toimintavajeeseen, verenkiertoelimien toimintahäiriöihin ja kuulon heikentymiseen. Ks. Huomautukset. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.05 mg/m3, TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä); BEI.
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A.
EU-OEL: (sitova): 0.15 mg/m3 TWA 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Erikoissairaanhoito voi olla tarpeen tämän aineen myrkytystapauksessa.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 mg/m³ (8 h) (melu) (sitova raja-arvo).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren lyijy 1,4 µmol/l. Valtioneuvoston päätöksen 1154/93 mukaan työntekijää ei saa käyttää työhön, jossa altistutaan lyijylle, jos veren lyijypitoisuus ylittää 2,4 µmol/l. Jos yhdenkin työntekijän veren lyijypitoisuus ylittää 1,9 µmol/l, tulee työnantajan erityisesti tarkkailla työpaikan ilman lyijypitoisuutta, työntekijöiden veren lyijypitoisuutta ja lyijyn mahdollisesti aiheuttamia terveyshaittoja. Raskauden aikana ei tule ylittää veren lyijyn altistumattomien viiterajaa 0,06 µmol/l.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 19-26 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 0,3 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi