« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIKLOORIFLUORIMETAANIICSC: 0047 (Heinäkuu 2002)
Trikloorimonofluorimetaani
Fluoritrikloorimetaani
CFC 11
R 11
CAS #: 75-69-4
EC Numero: 200-892-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Epäsäännölliset sydämenlyönnit. Sekavuus. Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA. Kuiva iho.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Tuuletus. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. 
PAKKAUS
 
TRIKLOORIFLUORIMETAANI ICSC: 0047
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN KAASU TAI ERITTÄIN HAIHTUVA NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa. Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen kloorivetyä (ks. ICSC 0163), fosgeenia (ks. ICSC 0007), fluorivetyä (ks. ICSC 0283) ja karbonyylifluoridia (ks. ICSC 0633). Reagoi jauhetun alumiinin, jauhetun sinkin, magnesiumlastujen, litiumlastujen ja rakeisen bariumin kanssa. 

Molekyylikaava: CCl3F
Molekyylimassa: 137.4
Kiehumislämpötila: 24°C
Sulamislämpötila: -111 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.49
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.1
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 89.0
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 4.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.53  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Neste voi aiheuttaa paleltuman. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistössä ja keskushermostossa. Tämä voi johtaa sydämen toimintahäiriöihin ja keskushermoston lamaantumiseen. Altistuminen voi aiheuttaa tajunnantason laskua. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tämä aine voi aiheuttaa tukehtumisen alentamalla ilman happipitoisuutta suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1000 ppm STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 5700 mg/m3, 1000 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Vältä aineen päästämistä ympäristöön otsoonikehävaikutusten vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1000 ppm; 5600 mg/m³ (8 h).
HTP: 1300 ppm; 7000 mg/m³ (15 min).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi