« Takaisin hakulomakkeelle  
DIETYLEENIGLYKOLIMONOETYYLIEETTERIICSC: 0039 (Huhtikuu 2004)
2-(2-Etoksietoksi)etanoli
3,6-Dioksa-1-oktanoli
DEGEE
CAS #: 111-90-0
EC Numero: 203-919-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 96°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 96°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
DIETYLEENIGLYKOLIMONOETYYLIEETTERI ICSC: 0039
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN HYGROSKOOPPINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. 

Molekyylikaava: C6H14O3 / CH3CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Molekyylimassa: 134.2
Kiehumislämpötila: 196-202°C
Sulamislämpötila: -76 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.99
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 19
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 96 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 204°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.15 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 50 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Ks. ICSC 0040.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5400 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 6000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 4200 ul/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >5240 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 26,5 g/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi