« Takaisin hakulomakkeelle  
DIKLORPROPPIICSC: 0038 (Kesäkuu 2011)
2,(2,4-Dikloorifenoksi)propionihappo
2,4-DP
Diklooriproppi
CAS #: 120-36-5
YK #: 3077
EC Numero: 204-390-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon jos ihon ärsytystä esiintyy. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncorrcancer;health hazenviro;aqua
Haitallista nieltynä
Ärsyttää ihoa
Vaurioittaa vakavasti silmiä
Saattaa vahingoittaa munuaisia pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa nieltynä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
DIKLORPROPPI ICSC: 0038
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTTOMIA VÄRITTÖMIÄ-KELLERTÄVIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan tai palaessaan ja kosketuksissa kuumien pintojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen fosgeenia (ks. ICSC 0007) ja kloorivetyä (ks. ICSC 0163). Liuos on heikko happo. Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: C9H8Cl2O3 / C6H3Cl2OCH(CH3)COOH
Molekyylimassa: 235.1
Sulamislämpötila: 117-118 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.4
Liukoisuus veteen: ei liukene
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.43
Höyrynpaine: merkityksetön
Leimahduspiste: 204 °C o.c. 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille. Aine on ärsyttävää iholle. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa. Tämä voi johtaa kudosvammoihin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Muut sulamispisteet: 114°C (tekninen tuote).
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 800 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 1400 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 21/22-38-41; S: (2)-26-36/37 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi