« Takaisin hakulomakkeelle  
KLOROFORMIICSC: 0027 (Marraskuu 2000)
Trikloorimetaani
Metaanitrikloridi
Formyylikloridi
CAS #: 67-66-3
YK #: 1888
EC Numero: 200-663-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Ks. Huomautukset. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Kuiva iho.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KLOROFORMI ICSC: 0027
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAIHTUVA VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä (ks. ICSC 0163), fosgeenia (ks. ICSC 0007) ja klooria (ks. ICSC 0126). Reagoi kiivaasti vahvojen emästen, voimakkaiden hapettimien ja joidenkin metallien, kuten alumiinin, magnesiumin ja sinkin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: CHCl3
Molekyylimassa: 119.4
Kiehumislämpötila: 62°C
Sulamislämpötila: -64 °C
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.8
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 212
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.12
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.97  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, maksassa ja munuaisissa. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: 2.5 mg/m3, 0.5 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 10 mg/m3, 2 ppm TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Muuttuu palavaksi, kun siihen lisätään pieni määrä palavaa ainetta tai nostetaan ilman happipitoisuutta.
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 ppm; 10 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 4 ppm; 20 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 908 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 2 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 29 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 22-38-40-48/20/22; S: (2)-36/37 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi