« Takaisin hakulomakkeelle  
HIILITETRAKLORIDIICSC: 0024 (Marraskuu 2000)
Tetrakloorimetaani
Tetrakloorihiili
Tetra
CAS #: 56-23-5
YK #: 1846
EC Numero: 200-262-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja metalleista. Ks. Kemialliset vaarat. Ilmanvaihto lattiatasosta. Viileä. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
HIILITETRAKLORIDI ICSC: 0024
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä (ks. ICSC 0163), klooria (ks. ICSC 0126) ja fosgeenia (ks. ICSC 0007). Reagoi joidenkin metallien, kuten alumiinin, magnesiumin ja sinkin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: CCl4
Molekyylimassa: 153.8
Kiehumislämpötila: 76.5°C
Sulamislämpötila: -23 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.59
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.1 (huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 12.2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.3
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.64  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia maksassa, munuaisissa ja keskushermostossa. Tämä voi johtaa tajuttomuuteen. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; 10 ppm STEL; (iho); A2 (epäillään aiheuttavan syöpää ihmiselle).
MAK: 3.2 mg/m3, 0.5 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 6.4 mg/m3, 1 ppm TWA; 32 mg/m3, 5 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Vältä aineen päästämistä ympäristöön otsoonikehävaikutusten vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 6.3 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 5 ppm; 31 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2350 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 5070 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 8000 ppm.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 2-27 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 35 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23/24/25-40-48/23-52/53-59; S: (1/2)-23-36/37-45-59-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi