« Takaisin hakulomakkeelle  
ANILIINIICSC: 0011 (Huhtikuu 2014)
Bentseeniamiini
Aminobentseeni
Fenyyliamiini
CAS #: 62-53-3
YK #: 1547
EC Numero: 200-539-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 76°C:en lämpötilassa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.  Käytä yli 76°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! Ks. Huomautukset.  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Siniset huulet, kynnet ja iho. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu. Heikkous. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho IMEYTYY HELPOSTI! Punoitus. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sarveiskalvon vaurio.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Hapen antamista voidaan tarvita. Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Vahingoittaa verisoluja
Vahingoittaa verta pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ANILIINI ICSC: 0011
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN ÖLJYMÄINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. MUUTTUU RUSKEAKSI ILMAN TAI VALON VAIKUTUKSESTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 190 °C:ssa . Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen typen oksidia ja ammoniakkia ja syttyviä höyryjä. Reagoi vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää kuparia ja sen seoksia. 

Molekyylikaava: C6H7N / C6H5NH2
Molekyylimassa: 93.1
Kiehumislämpötila: 184°C
Sulamislämpötila: -6 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.02
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 3.4
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 40
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.2
Leimahduspiste: 76 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 630°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.2-11.0
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.94  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi myös höyrynä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Ks. Huomautukset. Altistuminen voi aiheuttaa hemolyysin. Tämä voi johtaa punasolujen hajoamisesta johtuvaan anemiaan. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa punasolujen hajoamisesta johtuvaan anemiaan. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä); BEI.
MAK: 7.7 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C; BAT.
EU-OEL: 7,74 mg/m3, 2 ppm TWA; 19,35 mg/m3, 5 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Hoito 100% hapella voi olla tarpeen, jos ilmenee sinisyyttä huulilla, kynsissä tai iholla; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Vastamyrkkyä, kuten metyleenisinistä, ei voida antaa raskaana oleville eikä G6PD-entsyymipuutoksen omaaville henkilöille. Näiden henkilöiden tulisi välttää kaikkea kosketusta aineen kanssa.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,5 ppm; 1,9 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 1,0 ppm; 3,9 mg/m³ (15 min) (iho).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan aniliini 10 umol/l. Raskaana olevien ei tule altistua aniliinille ts. virtsan aniliinipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,05 umol/l.
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, polyvinyylialkoholi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 250 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 1400 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 820 ul/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50; S: (1/2)-26-27-36/37/39-45-46-63-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi