« Takaisin hakulomakkeelle  
PARAKVATTI-DIKLORIDIICSC: 0005 (Kesäkuu 2012)
Parakvatti
1,1-Dimetyyli-4,4'-bipyridiniumdikloridi
CAS #: 1910-42-5
YK #: 2781
EC Numero: 217-615-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Nenäverenvuodot.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Polttava tunne. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Kurkkukipu. Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Ks. Huomautukset.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
Tappavaa hengitettynä
Myrkyllistä nieltynä
Voi olla haitallista joutuessaan iholle
Aiheuttaa vähäistä ihon ärsytystä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Vahingoittaa keuhkoja, munuaisia, maksaa ja sydän- ja verisuonielimistöä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Hyvin suljettu. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
PARAKVATTI-DIKLORIDI ICSC: 0005
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 300 °C:ssa . Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja ja kloorivetyä. Syövyttää metalleja. 

Molekyylikaava: C12H14Cl2N2 / CH3(C5H4N)2CH3・2Cl
Molekyylimassa: 257.2
Hajoaa 300 °C:ssa
Tiheys: 1.24 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 62
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: <0.0001
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -4.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine on ärsyttävää hengityselimille. Aine on lievästi ärsyttävää iholle. Suurien pitoisuuksien hengittäminen tai nieleminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoissa, munuaisissa, maksassa ja verenkiertoelimissä. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin ja kudosvaurioihin sisältäen verenvuotoa ja keuhkofibroosia. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia kynsissä. Tämä voi johtaa kynsivaurioon. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (kationi): 0.05 mg/m3, TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Toksikologiset tiedot ovat samat kuin parakvatille (CAS 4685-14-7).
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkofibroosin oireet (hengenahdistus, vaikeutunut hengitys) ilmaantuvat vasta useiden päivien kuluttua.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 0.3 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 150 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 2.5-76 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 24/25-26-36/37/38-48/25-50/53; S: (1/2)-22-28-36/37/39-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi