« Takaisin hakulomakkeelle  
1,2-DIBROMI-3-KLOORIPROPAANIICSC: 0002 (Huhtikuu 2017)
3-Kloori-1,2-dibromipropaani
DBCP
1-Kloori-2,3-dibromipropaani
CAS #: 96-12-8
YK #: 2872
EC Numero: 202-479-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 77°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 77°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Uneliaisuus. Pahoinvointi.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Kurkkukipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Uneliaisuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
Palava neste
Tappavaa hengitettynä
Myrkyllistä nieltynä
Haitallista joutuessaan iholle
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Saattaa aiheuttaa perimävaurioita
Saattaa aiheuttaa syöpää
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja metalleista kuten alumiinista tai magnesiumista. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
1,2-DIBROMI-3-KLOORIPROPAANI ICSC: 0002
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. TEKNINEN TUOTE: KELLANRUSKEA-TUMMANRUSKEA NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan kiehumispisteen yläpuolelle. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen bromivetyä ja kloorivetyä. Reagoi veden läsnä ollessa alumiinin, magnesiumin, tinan ja niiden lejeerinkien kanssa. Syövyttää joitakin kumeja ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: C3H5Br2Cl
Molekyylimassa: 236.4
Kiehumislämpötila: 196°C
Sulamislämpötila: 6 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.1
Liukoisuus veteen, g/l 20 °C:ssa: 1.2 (huono)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 77
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 8.16
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 77 °C o.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.96  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. Altistuminen voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa, keuhkoissa, munuaisissa ja kiveksissä. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen ja kudosvammoihin. Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 2.
MAK: sukusolumutageenisuusryhmä: 2 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 170 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1400 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45-46-60-25-48/20/22-52/53; S: 53-45-61; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi