คำประกาศของ ILO ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐา นในที่ทำงานและการติดตามผล

ILO Declaration | 18 June 1998