Deklarata e Organizates Nderkombetare te Punes (ilo) lidhur me parimet dhe te drejtat themelore ne pune dhe ndjekja e saj

Declaracion | 18 de junio de 1998