Publications in Macedonian

December 2013

 1. Поглед врз МОТ

  18 December 2013

 2. Препорака во врска со ХИВ и СИДА и светот на трудот, 2010 (Бр. 200)

  15 December 2013

August 2013

 1. Премин на младите жени и мажи на пазарот на трудот во поранешна југословенска Република Македонија

  07 August 2013

June 2012

 1. Политики за вештини во насока на економска диверзификација во Поранешна Југословенска Република Македонија

  08 June 2012

  Унапредување на локалните политики за вештини за секторите за храна и туризам

May 2012

 1. Родовиот јаз во платите во Поранешната Југословенска Република Македонија

  11 May 2012

  На пазарот на трудот во секоја земја преовладуваат значителни разлики во поглед на платите и надоместокот. Но, во Поранешната Југословенска Република Македонија се чини дека овие разлики се навистина големи. Според една студија, просечната плата на жените во 2006 г. беше за 27,4 процен-ти пониска од просечната плата на мажите. Овој труд претставува важен преглед на вработувањето на жените во Поранешната Југословен-ска Република Македонија последните 15 години, и со помош на податоци и реглед на литература ја претставува родовата еднаквост во денешниот пазар на труд.

February 2012

 1. Водич за вашето право на пензија

  15 February 2012

  The Guide aims to achieve better understanding of the Macedonian pension system and represents useful informative tool for the social partners in the country.

 2. Конвенции и препораки за безбедност и здравје при работа на Mеѓународната организација на трудот

  13 February 2012

January 2012

 1. Влијанието на кризата врз платите во поранешна југословенска Република Македонија

  31 January 2012

October 2011

 1. Декларација на МОТ за социјална правда заради праведна глобализација

  10 October 2011

 2. Фундаментални Конвенции на Меѓународната Организација на Трудот

  10 October 2011