Publications in Macedonian

June 2016

 1. ПОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДОМАШНИТЕ РАБОТНИЦИ: ОРГАНИЗИРАЊЕ, КООРДИНИРАНА АКЦИЈА И ДОГОВАРАЊЕ

  20 June 2016

  Овој синопсис ги разгледува иновативните пристапи кон организациите на работниците и работодавачите и колективното договарање што ги заштитуваат домашните работници од ризикот да бидат ангажирани во неприфатливи форми на работа и им обезбедуваат ефективна и инклузив- на заштита на трудот.

 2. ТРЕНДОВИ ВО ОПФАТОТ НА КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРАЊЕ: СТАБИЛНОСТ, ЕРОЗИЈА ИЛИ ОПАЃАЊЕ?

  20 June 2016

  Колективното договарање за платите и другите услови за работа меѓу синдикатите и работодавачите претставува клучен институт на пазарот на трудот во демократските општества. Опфатот и влијанието на овој институт се разликува со текот на времето и во различните земји. Ова резиме на политиката ги разгледува разликите во опфатот на колективното договарање во 75 земји.

 3. Колективно договарање: упатство за развивање политики

  20 June 2016

  Како можат владите да ја поттикнат ефективната примена на ова темелно право? Какви политики и институции го поттикнуваат колективното договарање и како да се воспостават тие?

April 2016

 1. © ILO 2020

  Спречување стрес на работното место

  22 April 2016

 2. © ILO 2020

  Родова еднаквост и пристојна работа: Избрани конвенции и препораки на МОТ за унапредување на родовата еднаквост заклучно со 2012 г

  22 April 2016

March 2016

 1. Ергономски контролни точки

  08 March 2016

  Практичен прирачник со лесно применливи решенија за подобрување на безбедноста, здравјето и условите на работното место

February 2016

 1. Родовиот и мајчинскиот јаз во платите во ПЈР Македонија: економетриска анализа

  02 February 2016

  Резултатите за Република Македонија сугерираат дека жените добиваат плати што помали за околу 18-19% од платата на мажите.

October 2015

 1. Социјален дијалог : Прирачник за обука на членовите на синдикатот

  29 October 2015

 2. Национален трипартитен социјален дијалог : Водич на МОТ за подобро управување

  29 October 2015

 3. Системи за работни спорови : насоки за подобри резултати

  29 October 2015