Publications in Macedonian

August 2017

 1. Права на младите на работното место

  11 August 2017

  Пристојна работа за младите луѓе

September 2016

 1. Премин на младите жени и мажи на пазарот на трудот во поранешната југословенска Република Македонија: Резултати од анкетата за преминување од училиште кон работа од 2014 година

  19 September 2016

  Овој извештај ги презентира суштинските прашања од Анкетата за преминувањето од училиште кон работа (АПУР) од 2014 година, што беше спроведена заедно со Државниот завод за статистика на Македонија во рамките на проектот „Работа за млади“ на МОТ. Резултатите се споредуваат со оние од првиот круг на анкетата (2012 г.) и анализата се ажурира и се проширува за да се дополни сликата за состојбата на младите лица на пазарот на трудот што беше претставена во извештајот од првата анкета.

 2. Професионално помирување во колективни работни спорови: практичен прирачник

  01 September 2016

  Прирачникот беше изработен како подрегионална алатка наменета да ја потпомогне техничката помош на МОТ во сферите на спречување и решавање спорови во земјите од Централна и Источна Европа.

August 2016

 1. ПРИМЕНАТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ

  02 August 2016

  Во идеалниот случај, работниците и раководителите ја осигуруваат примената на колективните договори.

 2. ПРЕДМЕТИ НА КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРАЊЕ

  02 August 2016

  Условите на вработувањето може да се сметаат за резиме на она што работодавачот и работникот може да очекуваат дека ќе го добијат од работниот однос и она што тие може да го дадат како свој придонес за него.

 3. РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ И ПРИЗНАВАЊЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

  02 August 2016

  За колективниот договор да претставува одраз на правична рамнотежа меѓу интересите на работниците и на работодавачите што се опфатени со него, организациите што преговараат од името на секоја страна мора да бидат уредно репрезентативни

 4. КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

  02 August 2016

  Преговарањето или договарањето е начин за заедничко одлучување. Тоа се користи од поединци или групи како што се синдикатите и работодавачите, што зависат едни од други кога станува збор за исполнувањето на нивните цели, но може да имаат различни интереси.

 5. КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРАЊЕ И НЕСТАНДАРДНИТЕ ОБЛИЦИ НА ВРАБОТУВАЊЕ: ПРАКТИКИ ШТО ЈА НАМАЛУВААТ РАНЛИВОСТА И ОСИГУРУВААТ ДЕКА РАБОТАТА Е ПРИСТОЈНА

  02 August 2016

  Колективното договарање е општоприфатено како важна алатка за подобрување на условите за работа и на работните односи, но дали тоа може да ја одигра истата улога за работниците што се во нестандардни облици на вработување?

June 2016

 1. ПОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДОМАШНИТЕ РАБОТНИЦИ: ОРГАНИЗИРАЊЕ, КООРДИНИРАНА АКЦИЈА И ДОГОВАРАЊЕ

  20 June 2016

  Овој синопсис ги разгледува иновативните пристапи кон организациите на работниците и работодавачите и колективното договарање што ги заштитуваат домашните работници од ризикот да бидат ангажирани во неприфатливи форми на работа и им обезбедуваат ефективна и инклузив- на заштита на трудот.

 2. ТРЕНДОВИ ВО ОПФАТОТ НА КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРАЊЕ: СТАБИЛНОСТ, ЕРОЗИЈА ИЛИ ОПАЃАЊЕ?

  20 June 2016

  Колективното договарање за платите и другите услови за работа меѓу синдикатите и работодавачите претставува клучен институт на пазарот на трудот во демократските општества. Опфатот и влијанието на овој институт се разликува со текот на времето и во различните земји. Ова резиме на политиката ги разгледува разликите во опфатот на колективното договарање во 75 земји.