Publications in Albanian

March 2018

 1. Promovimi i mundësive për punë të denjë për të rinjtë Romë, ashkali dhe egjiptian në Kosovë

  01 March 2018

April 2016

 1. © ILO 2018

  Ndërtimi i një organizate sektoriale të fortë dhe efikase të punëdhënësve

  22 April 2016

December 2015

 1. Organizata Efektive e Punëdhënësve Një seri e udhëzuesve "praktik" mbi ngritjen dhe menaxhimin e organizatave efektive të punëdhënësve : Komunikimi Bindës Le të dëgjohet zëri i biznesit Si të hartohen dhe zbatohen strategjitë, teknikat dhe mjetet e komunikimit në mënyrë më efikase

  18 December 2015

 2. Organizata Efektive e Punëdhënësve : Një seri e udhëzuesve "praktik" mbi ngritjen dhe menaxhimin e organizatave efektive të punëdhënësve. 4. Udhëzuesi katër Rritja e të ardhurave

  18 December 2015

 3. Organizata Efektive e Punëdhënësve : Një seri e udhëzuesve "praktik" mbi ngritjen dhe menaxhimin e organizatave efektive të punëdhënësve. 3. Udhëzuesi tre Avokimi

  18 December 2015

 4. Organizata Efektive e Punëdhënësve : Një seri e udhëzuesve "praktik" mbi ngritjen dhe menaxhimin e organizatave efektive të punëdhënësve. 2. Udhëzuesi dy Strategjia

  18 December 2015

 5. Organizata Efektive e Punëdhënësve : Një seri e udhëzuesve "praktik" mbi ngritjen dhe menaxhimin e organizatave efektive të punëdhënësve. 1. Udhëzuesi një Qeverisja

  18 December 2015

March 2014

 1. Deklarata e ILO-s mbi Ndërmarrjet Shumëkombëshe (NSHK): Ç’thotë ajo për Punëtorët?

  20 March 2014

  Deklarata e NSHK përfaqëson një marrëveshje globale lidhur me atë se si ndërmarrjet duhet të veprojnë. Ajo është një mjet i rëndësishëm për sindikatat për t’u përdorur kur ato organizohen për të mbajtur dhe përmirësuar situatën e punëtorëve.

December 2013

 1. Strategjia е Organizatёs Ndёrkombёtare tё Punёs: Sigurime Shoqёror рёr tё gjithё: tё ndёrtojmё nivele minimale tё mbrojtjes shoqёrore dhe sisteme tё рІоtё tё sigurimeve shoqёrore : PERMBLEDHJA Е SINTEZES

  20 December 2013

May 2013

 1. Fëmijët që punojnë në Republikën e Shqipërsië – Rezultatet e studimit kombëtar mbi punën e fëmijëve për vitin 2010

  15 May 2013

  Ky raport ofron një informacion të pasur e të vlefshëm në lidhje me gjendjen e punës së fëmijëve në Shqipëri, duke përfshirë: (i) karakteristikat demografike gjithëpërfshirëse dhe socio-ekonomike të të gjithë fëmijëve të moshës shkollore 5-17 vjeç; (ii) numrin e fëmijëve të angazhuar në aktivitete ekonomike dhe joekonomike; (iii) njohuri mbi kushtet e punës, shëndetin dhe çështjet e sigurisë (lloji, shpeshtësia dhe ashpërsia e lëndimeve/sëmundjeve) të fëmijëve ekonomikisht aktivë dhe arsyet pse fëmijët punojnë.