Dokument politik: Sfidat e kujdesit afatgjatë për të moshuarit në Shqipëri

Ky dokument polik përmbledh sfi dat me të cilat përballet Shqipëria në orfi min e kujdesit afatgjatë për të moshuarit dhe paraqet çështjet kryesore për diskum të mëtejshëm. Ky document bazohet në raporn e ILO: Kujdesi afatgjatë për të moshuarit në Shqipëri – Sfi dat, çeshtjet dhe polikat kryesore (ILO 2022), zhvilluar në kuadër të Programit të Përbashkët të OKB-së “Opsionet strategjike të polikave për fi nancimin e SDG”.

Briefing note | 23 May 2022
Contact(s): Kenichi Hirose, Senior Technical Specialist at budapest@ilo.org
Ndërsa popullsia shqiptare po moshohet me shpejtësi, Shqipëria po përballet me një sfi dë të afërt për të siguruar akses në shërbime të kujdesit afatgjatë të përballueshëm dhe cilësor për të gjithë të moshuarit në nevojë.

Në kuadër të Programit të Përbashkët të OKB-së “Opsionet strategjike të politikave për fi nancimin e SDG” ILO ka kryer një studim për shqyrtimin e politikave që kanë të bëjnë me shërbimet e kujdesit afatgjatë për të moshuarit. Ky raport paraqet dhe vlerëson kërkesën e ardhshme për kujdes afatgjatë, shqyrton ofrimin aktual të shërbimeve të kujdesit afatgjatë në Shqipëri dhe shqyrton çështjet kyçe në politikën e kujdesit afatgjatë në Shqipëri.