“Jedva sam čekala da počne” -- Vodič sa primerima dobre prakse u zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Glasovi sa inkluzivnih radnih mesta u Republici Srbiji

Svrha ove brošure je da pruži podršku poslodavcima u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Ona upoznaje čitaoce sa pravnim okvirom Srbije, a četiri ilustrativna slučaja
predstavljaju glasove osoba sa invaliditetom i njihovih poslodavaca.

Vodič je prvenstveno namenjen malim i srednjim preduzećima—koja su brojna i često najmanje obaveštena o svojim zakonskim obavezama—da ga koriste kao resurs za razumevanje dobre prakse u sprovođenju tih obaveza. Mogao bi biti od koristi i velikim preduzećima, a vodič je takođe namenjen pružanju podrške i nadahnuća osobama sa invaliditetom tokom procesa traženja posla.

Nadamo se da će čitaoci bolje razumeti zakonske zahteve i otići i dalje obezbeđujući dodatu vrednost za svoja preduzeća
zapošljavanjem osoba sa invaliditetom. Nadamo se takođe da će ovaj vodič pružiti dovoljno informacija osobama sa invaliditetom dok traže posao. Najvažnije je da želimo da ovaj vodič doprinese inkluzivnom društvu fokusiranjem na sposobnosti osoba sa invaliditetom kao produktivnih članova njihovih lokalnih zajednica.