БРОШУРА Бр. 3

ПРЕДМЕТИ НА КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРАЊЕ

Условите на вработувањето може да се сметаат за резиме на она што работодавачот и работникот може да очекуваат дека ќе го добијат од работниот однос и она што тие може да го дадат како свој придонес за него.

Условите ги утврдуваат работата и работното време, физичките усло-
ви во коишто се врши работата и вкупниот надоместок што се исплаќа. Платите и работното време веројатно се најважните елементи.