СИНОПСИС Бр.3 - РАБОТНИ ОДНОСИ И КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРАЊЕ И НЕСТАНДАРДНИТЕ ОБЛИЦИ НА ВРАБОТУВАЊЕ: ПРАКТИКИ ШТО ЈА НАМАЛУВААТ РАНЛИВОСТА И ОСИГУРУВААТ ДЕКА РАБОТАТА Е ПРИСТОЈНА

Колективното договарање е општоприфатено како важна алатка за подобрување на условите за работа и на работните односи, но дали тоа може да ја одигра истата улога за работниците што се во нестандардни облици на вработување?

Овој синопсис разгледува на кои начин колективното договарање се користи за договарање подобри услови на вработување за работниците што се вработени привремено и со скратено работно време, како и оние што се во облици на вработување што вклучуваат повеќе страни, како што е работата преку агенции за привремено вработување.