Родовиот јаз во платите во Поранешната Југословенска Република Македонија

На пазарот на трудот во секоја земја преовладуваат значителни разлики во поглед на платите и надоместокот. Но, во Поранешната Југословенска Република Македонија се чини дека овие разлики се навистина големи. Според една студија, просечната плата на жените во 2006 г. беше за 27,4 процен-ти пониска од просечната плата на мажите. Овој труд претставува важен преглед на вработувањето на жените во Поранешната Југословен-ска Република Македонија последните 15 години, и со помош на податоци и реглед на литература ја претставува родовата еднаквост во денешниот пазар на труд.