EU-ILO Project - “Enhancing the Labour Administration Capacity to Improve Working Conditions and Tackle Undeclared Work”

Project beneficiaries

 1. Ministry of Social Policy of Ukraine (MSP) is the central executive authority, in charge for the development and implementation of the state policy of employment and labour migration, labour relations, social protection, social services for the population, family and children and others. http://www.msp.gov.ua/en/
 2. State Labour Service of Ukraine (SLS) is the central executive authority coordinated and supervised by the Cabinet of Ministers of Ukraine through the Ministry of Social Policy of Ukraine. It implements state policy of industrial safety, occupational safety and health, handling of industrial explosives, state mining supervision, policy of compliance with the legislation on labour, employment of population, compulsory state social insurance against occupational accidents and diseases, which led to disability, caused temporary disability, in case of unemployment in the part of granting, calculation and payment of benefits, compensations, provision of social services and other types of materials security in order to ensure respect of rights and guarantees to the ensured persons. http://dsp.gov.ua/
 3. Social partners are involved in the Project activity through the consultations and tripartite events etc.

Бенефіціари проекту

 1. Міністерство соціальної політики України (Мінсоцполітики) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального обслуговування населення, з питань сім’ї та дітей, а також ряду інших питань.
  http://www.msp.gov.ua/
   
 2. Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
  http://dsp.gov.ua/
   
 3. Соціальні партнери залучаються до діяльності проекту через консультації та тристоронні заходи тощо.