PROGRAMI I PUNËS SË DENJË PËR VENDIN 2023–2026 SHQIPËRI

Programet e Punës së Denjë për Vendin (PPDV) janë kornizat kryesore të planifikimit të mbështetjes që ILO (ONP) i ofron vendeve anëtare. Ato parashtrojnë një plan afat-esëm i cili udhëheq punën e ILO-s në vend në përputhje me priorities dhe objektivat e hartuara dhe të dakordësuara me qeverinë, sindikatat dhe punëdhënësit.

PPDV i ri mbështet prioritetet kombëtare të zhvillimit sikurse përcaktohen në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI), Plani Kombëtar për Integrimin Europian (PKIE) dhe Programi i Reformës Ekonomike (PRE), 2021–2023. Programi është në përputhje me Iniciativën e Stambollit të ndërmarrë në Njëqind Vjetorin e ILO: E ardhmja për Punën e Denjë për një partneritet të forte dhe të përgjegjshëm social në Europë dhe Azinë Qendrore.

PPDV synon të adresojë sfidat për të cilat ILO mund të ofrojë ekspertizë kyçe teknike. Tre prioritetet për programin e 2023–26 me nëntë rezultate janë: 1) Mbrojtje efektive në punë, 2) Punësim gjithëpërfshirës dhe produktiv, 3) Dialogu social i përmirësuar.